อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ผศ.ดร.อานนท์ ศรีสว่าง
Asst.Prof. Dr.Arnon Srisawang

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การศึกษา (Education)
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2536
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2541
วศ.ด. การจัดการงานวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2562

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการพลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ ไฟฟ้าพลังงานขยะอินทรีย์

หนังสือ/ตำรา (Academic Book)
เอกสารประการสอน: วิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม, 2555

ผลงานการตีพิมพ์ (Publication)
• A.Srisawang, S.Thanasana, and Y.Prempraneerach, “Comparison Study of EMI and Switching Loss Reductions of Unipolar and Improved Limited Unipolar Switching Circuits”, ICASS2001, Cheju National Univ, Jeju, Korea, 2001. pp. 1068-1071.
• A. Srisawang, S. Panaudomsup, and Y. Prempraneerach, “Comparison of EMI performance of full-bridge and half-bridge power converter”, International Conference on NOLTA, Oct. 2002, pp. 203-306.
• A. Srisawang, S. Thanasana, S. Panaudomsup, and Y. Prempraneerach, “Reduction of Conducted EMI of a Full-Bridge Converter (FBC) for DC Motor Drive by Modifying FBC as a Five-Switch Converter (FSC)” International Conference on EMC, Bangkok, Thailand, July. 2002, pp. 387-394.
• A. Srisawang, S. Panaudomsup, and Y. Prempraneerach, “Common-Mode Current Cancellation Scheme of Half-Bridge Switch-Mode Converter for DC Motor Drive”, ICASS2003, Korea, 2003.
• A Novel Common-Mode Noise Reduction Using Hybrid Balance Method Applied to Single Switch Converter, วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก.ต.-ธ.ค. 53
• A Study of EMI and Switching Loss Reductions of Unipolar and Improved Limited Unipolar Switching Circuits, งาน The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics,Computer, Telecommunications and Information Technology, สถานที่ Empress Convention Centre Chiang Mai, Thailand 19-21 May 2010
• อานนท์ ศรีสว่าง, 2558. “A POWER LOSS REDUCTION FOR DRIVE THE MOTOR LOAD”, การประชุมสหวิทยาการศึกษาครั้งที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 15 พฤษภาคม 2558, หน้า 20-23.
• อานนท์ ศรีสว่าง และคณะ, 2558 “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา” การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ทุนปัญญาสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 สถานที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
• อานนท์ ศรีสว่าง และคณะ, 2558 “การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา” การประชุมวิชาการและการนำาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ประจำาปี 2558 24-25 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, หน้า 510 – 517.
• Srisawang, A. 2012. Common Mode Noise in Comparison to the Full-bridge and Buck Converters for DC Motor Drive. Thanland: IEICE Electronics Express. v.9.
• อานนท์ ศรีสว่าง, สงวน วงษ์ชวลิตกุล, สุรีพร มีหอม และมารุต โคตรพันธ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการคัดแยกขยะอินทรีย์ในศูนย์กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อใช้ผลิตพลังไฟฟ้า. การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, กรุงเทพฯ.
• อานนท์ ศรีสว่าง, สงวน วงษ์ชวลิตกุล และสุรีพร มีหอม. (2560). ปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะอินทรีย์ : กรณีศึกษาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ, 15(1), 42-49.
• Srisawang, A., Vongchavalitkul, S., & Meehom, S. (2017). The Analysis of Organic Waste Management for Energy Conversion in Nakhon Ratchasima Municipality by Lean Six Sigma. KMUTT The 13th International Conference on Eco Materials 2017 (ICEM13). (pp194-199). Bangkok, Thailand.