เกี่ยวกับเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
ความเป็นมาของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 (ปีการศึกษา 2549) ได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรวิศวกรรมสมัยใหม่ ที่มุ่งผลิตวิศวกรให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บำรุงรักษา เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์และกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คำอธิบายองค์ประกอบระบบเมคคาทรอนิกส์ ในเชิงทฤษฎี ที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เกิดเป็นระบบเมคคาทรอนิกส์

เรียนจบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?
– หน่วยงานทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ/โรงงานเกษตรกรรม/หน่วยงานเอกชน
– ภาคอุตสาหกรรม เน้นการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บำรุงรักษาเครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์ และผลิต รวมถึงกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน