หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมหุ่นยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า (ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย
4 ปีการศึกษา)
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาช่างกลช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างยนต์ เมค
คาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆ ทางด้านช่าง (ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา)

ห้องปฏิบัติการ (Laboratories)
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
ห้องปฏิบัติการเซ็นเซอร์และการวัด
ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเมคคาทรอนิกส์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ(CAD/CAM)
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัติโนมัติ
ห้องปฏิบัติการควบคุมไฮโดรลิกและนิวเมติก
ห้องปฏิบัติการวิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และไมโครโพรเซสเซอร์
ห้องปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาทักษะฯ ผ่านสื่อหุ่นยนต์

กิจกรรมเมคคาทรอนิกส์
– อบรมและจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกปี
– เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
– พัฒนาเครื่องเกตษรกรรม พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรม