วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?
– หน่วยงานทางราชการ/รัฐวิสาหกิจ/โรงงานเกษตรกรรม/หน่วยงานเอกชน
– ภาคอุตสาหกรรม เน้นการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บำรุงรักษาเครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์ และผลิต รวมถึงกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน